Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg 1766964098C845D184CB72682EFFD025.jpeg 53334A90320C48A1AAD8F9A770267540.jpeg EA34AF78742D4C0CAE67A03D8BDAD8F6.jpeg E78DEF18A7C443EA97AB95DCE4B42B8B.jpeg 68A9ABF3AEB64DD3805D43AD4A92D1D0.jpeg B707E70E5DEB40FB99B82C1D9C110E24.jpeg 58911AE243AE45B7AFEA566F2224B445.jpeg 3CF9AFE2E6E941E392A03FDD5E7770B1.jpeg IMG_6104.JPG IMG_6101.JPG IMG_6102.JPG IMG_6102.JPG IMG_6100.JPG IMG_6099.JPG IMG_6098.JPG IMG_6095.JPG IMG_6091.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỀ THI HSG LỚP 9, VÒNG 1,

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
  Ngày gửi: 22h:07' 18-10-2016
  Dung lượng: 628.3 KB
  Số lượt tải: 666
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
  Môn: Tiếng Anh
  Năm học: 2015 – 2016

  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


  Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 06 trang, từ trang 01 đến trang 06.
  - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.  Điểm
  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
  Số phách
  
  - Bằng số:……………..
  ………………………………………...
  (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)
  
  - Bằng chữ:……………
  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
  
  
  ………………………...
  ………………………………………...
  
  
  
  PART ONE: LISTENING (3.0 pts)

  Listen to the tape and fill in each numbered blank with one suitable word: (0.215=3.0pts)

  DIFERENCES
  Are you tall or short? Are you big or small?
  People come in many different (1)……………………… and sizes.
  (2)……………………… people wear size small (3)………………………, other people wear size (4)……………………… clothes. There are people who wear large size clothes, some people (5)……………………… wear extra large clothes.
  Some people are (6)………………………, some people are fat, some people are in (7)……………………….
  There are people (8)……………………… short hair, other people have long hair, some people have no hair at all. No two people are exactly (9)……………………….
  Some people have long legs - I have short legs. I don`t walk as fast as a (10)……………………… with long (11)………………………, I am not a tall person. In fact, I am quite short.
  My feet are a size (12)………………………, my mother has size five (13)………………………, my father has size twelve feet.
  We are all (14)……………………… sizes but is not a bad thing.
  It is a good thing that we are all (15)……………………….

  PART TWO: PHONETICS (2.0 pts)
  I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (0,2 x 5 = 1.0 pt)
  1. A. nature
  B. natural
  C. volcano
  D. waste
  
   2. A. conserve
  B. preserve
  C. reserve
  D. exhaust
  
   3. A. honour
  B. hero
  C. held
  D. happy
  
   4. A. champion
  B. character
  C. match
  D. cheerful
  
   5. A. spread
  B. disease
  C. health
  D. pleasure
  
  
  II. Choose the word in each group which has the main stress on a different syllable from the others (0,2 x 5 = 1.0 pt)

  1/ A. accident
  B. indicator
  C. magnificent
  D. longitude
  
   2/ A. despite
  B. dislike
  C. despair
  D. distance
  
   3/ A. chemistry
  B. physics
  C. geography
  D. literature
  
   4/ A. injury
  B. intend
  C. income
  D. interest
  
   5/ A. spontaneous
  B. secondary
  C. honesty
  D. monarchy
  
  
  PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (6.5 pts)

  I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (0.1 x 15 = 1,5 pts)


  1. His parents died when he was very young so he was ………….…………..by an aunt.
  A. grown up
  B. taken care
  C. taken after
  D. brought up
  
  2. It was very………….…………..of you to lend us your car for the whole week.
  A. generous
  B. ambitious
  C. modest
  D. thoughtless
  
  3. I’m going to take a couple of days………….…..…..next month to help my sister move house.
  A. over
   B. off
  C. out
  D. up
  
  4. I’m surprising the performance went so well after only three………….…………..
  A. auditions
  B. applauses
  C. rehearsals
  D. directions
  
  5. If he ………….…………..more slowly, he would have been able to stop.
  A. had been driving
  B. has driven
  C. drove
  D. didn’t drive
  
  6. ………….…………..I’m eating less than usual, I still seem to be gaining weight.
  A. Because
  B. If
  C. Unless
  D. Although
  
  7. Susan………….…………..as a nurse for three years before her marriage.
  A. worked
  B. is working
  C. has worked
  D. has been working
  
  8. The police questioned me at some
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓